tel.: +48 795 699 431

tel.: +48 795 699 431

o rodzinie, rodzicielstwie, opiece, wychowaniu i edukacji

Jolanta Skrobowska

RADCA PRAWNY

Interesuję się sprawami, które związane są ze wsparciem osób fizycznych, głównie w obszarze prawa cywilnego i prawa rodzinnego. Jako prawnik rodzinny zajmuję się zagadnieniami małżeństwa, partnerstwa, rodzicielstwa, edukacji oraz wsparcia osób niepełnosprawnych. [Więcej]

Regulamin

Regulamin Sklepu Prawnik-Rodzinny

Witam Cię w moim sklepie internetowym. Dziękuję, że zdecydowałeś się na zakup produktu, lub produktów, które dla Ciebie z najwyższą starannością przygotowałam.
Poniżej znajdziesz regulamin, który zawiera wszystkie najważniejsze informacje związane z dokonanym przez Ciebie zakupem.

Sklep internetowy prowadzony jest przez Jolantę Skrobowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Jolanta Skrobowska Kancelaria Radcy Prawnego, Pl. Konstytucji 5 lok. 1, 00-657 Warszawa.

§ 1. Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu pojęcia w nim użyte oznaczają:
Kupujący/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, ułomna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://sklep.prawnik-rodzinny.com.pl/regulamin/,
Sklep/Sklep Prawnik-Rodzinny – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://www.sklep.prwanik-rodzinny.com.pl
Sprzedawca – Jolanta Skrobowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Jolanta Skrobowska Kancelaria Radcy Prawnego, Pl. Konstytucji 5 lok. 1, 00-657 Warszawa
NIP: 759-160-73-05
Produkt/ Produkt cyfrowy– towar oraz materiały kupione lub dostępne w Sklepie, w tym także usługi oraz materiały w postaci cyfrowej dostępne w Sklepie, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności: e-booki, dokumenty elektroniczne, szkolenia i webinary, konsultacje, usługi indywidualne. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

§ 2. Postanowienia ogólne
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
3. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
4. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych. Wystarczy dostęp do Internetu, aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail), standardowy system operacyjny oraz standardowa przeglądarka internetowa, która obsługuje pliki typu cookies.
5. Aby swobodnie korzystać z zakupionych treści cyfrowych komputer lub inne urządzenie Kupującego musi spełniać następujące warunki techniczne: dostęp do Internetu, aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail), standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetową obsługującą pliki typu cookies, standardowa przeglądarka plików .pdf oraz .doc i .docx.
6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym i będących spamem, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
8. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
9. Sprzedawca zapewnia prawidłowe działanie Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu na adres e-mail: kancelaria@skrobowska.com.

§ 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem niniejszego Sklepu.
2. Podstawową usługą świadczoną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie, które prowadzi do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.
3. Aby złożyć zamówienie nie jest konieczne założenie konta w Sklepie. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną, która polega na założeniu i utrzymywaniu konta Kupującego w Sklepie. Konto Kupującego służy wyłącznie do przechowywania danych Kupującego oraz historii złożonych przez niego zamówień w Sklepie.
4. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. W każdej chwili Klient może też zdefiniować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
5. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta jeżeli jest dostępny w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto w panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia informacji o złożonych dotąd zamówieniach.

§ 4. Zawieranie umowy
1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany Klient albo jako gość.
2. Klientem zarejestrowanym jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta jeżeli jest dostępny w Sklepie.
3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować.
4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego treści cyfrowych. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą na adres mailowy kancelaria@skrobowska.com.
5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
6. Jeżeli Kupujący płaci za zamówienie poprzez płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie.

§ 5. Płatność za zamówienie
1. Jedyną dostępną opcją płatności w Sklepie jest płatność elektroniczna.
2. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.
3. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Klienta produktu, a Klientowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
4. Dokonując zakupu, Klient wyraża zgodę na przesłanie mu faktury dokumentującej zakup w postaci elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail.
5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6. Wykonanie umowy
Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.

§ 7 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy
1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9. Własność intelektualna i prawa autorskie
1. Sprzedawca informuje Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Sprzedawca informuje Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
– zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
– realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
– obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. Dane osobowe Kupującego są udostępniane innym odbiorcom danych: urzędom skarbowm, biuru rachunkowemu, hostingodawcy, dostawcy systemu do fakturowania.
4.Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę. Niepodanie danych osobowych spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
7. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem: http://prawnik-rodzinny.com.pl/polityka-prywatnosci/

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
– zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
– zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
– skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12 Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 roku.